DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ SANITÀRIA
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: SEGUIMENT DEL PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L’ABASTAMENT (PAGA), IMPLANTACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ DE PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA ANALÍTIC DEL SERVEI D’ABASTAMENT I GSA. INTRODUCCIÓ DE DADES A SINAC. CONTROL I SEGUIMENT DE LA PRESA I ENVIAMENT DE MOSTRES A LABORATORI ACREDITAT. REVISIÓ D’EQUIPAMENTS I INSTRUMENTS DE MESURA (CLORADORS, TURBIDIMETRES...)
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 22 D’OCTUBRE DE 2018
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: FIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT:  27.800 €

 

PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR (FP-II) O TITULAT UNIVERSITARI.
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA GESTIÓ DEL PAGA ES REALITZA EN AQUEST IDIOMA
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA MÏNIMA DE CINC ANYS EN LA GESTIÓ SANITÀRIA DE SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA (PAGA, SINAC, RD-140/2003). EXPERIÈNCIA EN TÈCNIQUES ANALITIQUES DE LABORATORI (FISICO-QUIMICA I MICROBIOLOGIA) I REALITZACIÓ D’ASSAJOS EN LABORATORIS D’ÀNALISI D’AIGÜES.  EXPERIÈNCIA EN SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT (ISO-9001 ISO-14001). EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ DE SISTEMES DE CLORACIO I DESINFECCIÓ.    
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       ESPECIALMENT EXCEL, CONEIXEMENT PLANES WEB I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
            

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL,  I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN GESTIÓ SANITÀRIA I SISTEMES DE QUALITAT.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 13 DE OCTUBRE (INCLÓS)

LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. www.aiguesdetomovi.cat

 

Filtro de búsqueda

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL

20/06/2018

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL

TASQUES A DESENVOLUPAR: ASSISTIR I DONAR SUPORT COM A ADMINISTRATIU AL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ, AIXÍ COM ALTRES TASQUES INHERENTS A L’ÀREA DE CONTRACTACIÓ
CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL

DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       ADMINISTRATIU DEPARTAMENT CONTRACTACIÓ
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: ASSISTIR I DONAR SUPORT COM A ADMINISTRATIU AL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ, AIXÍ COM ALTRES TASQUES INHERENTS A L’ÀREA DE CONTRACTACIÓ, COM ARA REDACCIÓ DE PLECS, TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA FINS LA SEVA FORMALITZACIÓ, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, SERVEIS PÚBLICS, I DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL CIVIL I/O CONTENCIOS-ADMINISTRATIU.
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 9 DE JULIOL
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: TEMPORAL
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT:  SEGONS CONVENI (GRUP PROFESSIONAL 2B) (20.000)

PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: GRAU SUPERIOR D’ADMNISTRACIÓ (FP-II) O TITULAT UNIVERSITARI.
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA REDACCIÓ DE PLECS DE CONTRACTACIÓ ES FARÀ EN AQUEST IDIOMA.
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA: EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR DE L’ADMINISTRACIÓ, CONEIXEMENTS EN DRET ADMINISTRATIU, CONTRACTACIÓ PÚBLICA, DRET LABORAL I DRET MERCANTIL EN GENERAL, AIXÍ COM EN LA REDACCIÓ DE PLECS ADMINISTRATIUS. EXPERIÈNCIA EN SERVEIS D’AIGUA I EN ESPECIAL EMPRESES D’ECONOMIA MIXTA MAJORITARIAMENT PUBLICA.        
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       ESPECIALMENT EXCEL, CONEIXEMENT PLANES WEB I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
               
ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL, AMB CLARA VOCACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EL DRET PÚBLIC, I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 2 DE JULIOL (INCLÓS)

IMPRESCINDIBLE COMPTAR AMB LA FORMACIÓ REQUERIDA.

LES DADES DE LA CONVOCATORIA AIXÍ COM EL RESULTAT DE LA SELECCIÓ, ES PODRAN CONSULTAR A LA PLANA WEB D’AIGÜES DE TOMOVÍ, S.A. www.aiguesdetomovi.cat